Thursday, December 28, 2017

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να διαλυθεί και η Ευρασιατική Ένωση


Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα, πρέπει να χαράξουν δική τους στρατηγική και να προβάλλουν διεθνώς ένα πολιτικό υπόδειγμα ανεξαρτησίας, ποικιλομορφίας, και εντοπιότητος, δια του οποίου οι λαοί του κόσμου θα αποφύγουν τις ενοποιητικές παγίδες της νεο-αποικιοκρατίας, με όποιο πρόσωπο και αν εμφανίζωνται. 

Φράσεις όπως ολοκλήρωση(=προσάρτηση), ενιαίος χώρος(=απώλεια εθνικής κυριαρχίας), κοινή πολιτική(=υποταγή στους ισχυρούς), χρησιμοποιούνται ως αναισθητικό για να αποκοιμίσουν τους λαούς, και να τους καθυποτάξουν σε αυτοκρατορικές υπερεθνικές δομές. 

Άρθρο του προέδρου Πούτιν στην εφημερίδα Ιζβέστια το 2011, που ξεδιπλώνει τις απόψεις του για την Ευρασιατική Ένωση. 

Αν κάποιος δεν ήξερε ποιός το έγραψε, και αν αφαιρούσαμε το όνομα της εφημερίδος και τα ονόματα των χωρών-μελών της Ευρασιατικής Ενώσεως (Ρωσσία, Καζακστάν, Λευκορωσσία), θα νόμιζε ότι το άρθρο έχει γραφτεί από κάποιον φανατικό Ευρωπαϊστή τύπου Σούλτς, Γιούνκερ, Ντάισελμπλουμ. 

Ουσιαστικώς δεν διαφέρει σε τίποτε η Ευρασιατική Ένωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εις ό,τι αφορά τους στόχους, τις μεθόδους, τις δομές, και τις διαδικασίες προσαρτήσεως εδαφών, λαών, εθνών, πολιτισμών, κρατών. 

Ορίστε ωρισμένα αποσπάσματα από το άρθρο του Ρώσσου προέδρου Πούτιν:

-We are creating a huge market that will encompass over 165 million consumers, with unified legislation and the free flow of capital, services and labour force.

-Δημιουργούμε μια τεράστια αγορά που θα περιλαμβάνει πάνω από 165 εκατομμύρια καταναλωτές, με ενιαία νομοθεσία και ελεύθερη ροή κεφαλαίων, υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού.

(Ελευθερία διακινήσεως κεφαλαίων, υπηρεσιών, ανθρώπων).

-It is crucial that the Common Economic Space is rooted in coordinated action in key institutional areas such as: macroeconomics, ensuring competition, technical regulations, agricultural subsidies, transport, and natural monopolies tariffs. Later, this framework will also include common visa and migration policies, allowing border controls between our states to be lifted. In fact, we are adapting the experience of the Schengen Agreement that benefits Europeans as well as everyone who comes to work, study, or holiday in the EU.

-Έχει ζωτική σημασία ο Κοινός Οικονομικός Χώρος να έχει τις ρίζες του σε συντονισμένες δράσεις σε βασικούς θεσμικούς τομείς, όπως: μακροοικονομία, διασφάλιση του ανταγωνισμού, τεχνικές προδιαγραφές, γεωργικές επιδοτήσεις, μεταφορές, και δασμούς φυσικών μονοπωλίων. Αργότερα, το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει κοινές πολιτικές θεώρησης και μετανάστευσης, επιτρέποντας την άρση των συνοριακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μας. Στην πραγματικότητα, προσαρμόζουμε την εμπειρία της Συνθήκης Σένγκεν που ωφελεί τους Ευρωπαίους καθώς και όσους έρχονται για εργασία, σπουδές ή διακοπές στην ΕΕ.

(Κοινή οικονομική πολιτική. Κοινή μεταναστευτική πολιτική αντιγράφοντας την Συνθήκη Σένγκεν). 

-The EurAsEC Court will become fully operational on January 1, 2012. Both governments and economic entities will be able to apply to the court on all instances of discrimination or regarding the violation of competition and equitable business regulations.

-Το δικαστήριο EurAsEC θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2012. Κυβερνήσεις και εταιρείες θα μπορούν να απευθύνονται στο δικαστήριο σε όλες τις περιπτώσεις διακρίσεων ή σε περίπτωση παραβίασης του ανταγωνισμού και τους κανόνες επιχειρηματικής ισοτιμίας

(Σύσταση Ευρασιατικού υπερεθνικού δικαστηρίου όπου θα καταφεύγουν τα κράτη-μέλη για να επιλύσουν τις διαφορές τους). 

-We believe that the Customs Union Commission’s role, which already now has significant powers, should grow further. Its jurisdiction currently includes almost 40 items and will expand to over 100, including the authority to take decisions on competition policy, technical regulations and subsidies, when the CES becomes operational. 

-Πιστεύουμε ότι ο ρόλος της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης, ο οποίος έχει ήδη σημαντικές αρμοδιότητες, πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η αρμοδιότητά του τώρα περιλαμβάνει περίπου 40 τομείς, και θα επεκταθεί σε πάνω από 100, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας λήψης αποφάσεων σχετικά με πολιτικές ανταγωνισμού, τεχνικούς κανονισμούς και επιδοτήσεις, κατά την έναρξη λειτουργίας του CES.

(Διαρκής επέκταση των αρμοδιοτήτων των υπερεθνικών θεσμικών οργάνων της Ευρασιατικής Ενώσεως. Από το εμπόριο, μέχρι τις επιδοτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές)

-Russia and the EU agreed to form a common economic space and coordinate economic regulations without the establishment of supranational structures back in 2003. In line with this idea, we proposed setting up a harmonised community of economies stretching from Lisbon to Vladivostok, a free trade zone and even employing more sophisticated integration patterns.

-Η Ρωσία και η ΕΕ συμφώνησαν το 2003 να δημιουργήσουν έναν κοινό οικονομικό χώρο και να συντονίσουν τους οικονομικούς κανονισμούς χωρίς την σύσταση υπερεθνικών δομών. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, προτείναμε τη δημιουργία μιας εναρμονισμένης κοινότητας οικονομιών που να εκτείνεται από την Λισαβόνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ, μία ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, και μάλιστα με πιο εξελιγμένους μηχανισμούς ενοποίησης.

(Θέλει ενιαίο οικονομικό χώρο από την Λισαβώνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ, και ακόμη πιό "έξυπνους" μηχανισμούς ολοκληρώσεως - διάβαζε προσαρτήσεως).

-In addition, a partnership between the Eurasian Union and EU that is economically consistent and balanced will prompt changes in the geo-political and geo-economic setup of the continent as a whole with a guaranteed global effect.

-Επιπλέον, μια εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρασιατικής Ένωσης και της ΕΕ, η οποία είναι συνεκτική και ισορροπημένη από οικονομική άποψη, θα επιφέρει αλλαγές στο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον της ηπείρου στο σύνολό της, με εγγυημένο παγκόσμιο αποτέλεσμα.

(Η συνεργασία μεταξύ Ευρασιατικής και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα οδηγήσει σε αλλαγές στο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό πεδίο, με παγκόσμια θετικά αποτελέσματα. Ακούγεται σαν ορισμός της παγκοσμιοποιήσεως).

-For example, take the two largest associations on our continent – the European Union and the Eurasian Union currently under construction. In building cooperation on the principles of free trade rules and compatible regulation systems they are in a position to disseminate these principles, including through third parties and regional institutions, all the way from the Atlantic to the Pacific Oceans. 

-Για παράδειγμα, πάρτε τις δύο μεγαλύτερες ενώσεις στην ήπειρό μας - την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρασιατική Ένωση που βρίσκονται υπό κατασκευή. Προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία πάνω στις αρχές του ελεύθερου εμπορίου και των συμβατών κανόνων λειτουργίας, είμαστε σε θέση να διαδώσουμε αυτές τις αρχές, μεταξύ άλλων σε τρίτα κράτη και περιφερειακούς θεσμούς, από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό.

(Επιζητά συμβατά συστήματα κανονισμών λειτουργίας μεταξύ των δύο υπερεθνικών ενώσεων, και το χειρότερο όλων: θέλει αυτά τα δύο μορφώματα να διαδώσουν και να επεκτείνουν τις διοικητικές τους αρχές σε τρίτες χώρες, από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Εδώ όντως πρόκειται για τον ορισμό της παγκοσμιοποιήσεως).

No comments:

Post a Comment