Sunday, September 27, 2015

Όσοι εθνικιστές μιλούν για φύλαξη των συνόρων από τον Στρατό υπό το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι πολιτικώς άσχετοι


Επειδή η πολιτική απαιδευσία στην Χώρα μας έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, εις ό,τι αφορά το ζήτημα των λαθροεποίκων, καλόν θα ήτο να διαβάζουμε ιστορία και διεθνείς συμβάσεις.
Κάποιοι εθνικιστές κατηγορούν την Αριστερά, το Πασοκ, και την ΝΔ, για την παραβίαση των συνόρων μας και εκθειάζουν την Χρυσή Αυγή ως διαθέτουσα την σωτήρια λύση, καίτοι η ΧΑ ουδέποτε έχει δηλώσει ότι θα απαιτήσει την αποχώρηση της Ελλάδος από την ΕΕ, ή το δυτικό νομικό και πολιτικό πλαίσιο.
Ενημερώνω τους αμορφώτους και πολιτικώς απαιδεύτους ότι η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου όταν διέπραττε τα αίσχη που διέπραξε, λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια του νόμου και των διεθνών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις που ΒΛΑΚΩΔΩΣ έχει υπογράψει η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος, το 1959. 
Η Χώρα μας όπως και πολλές άλλες, έχουν εγκλωβιστεί στην συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών του 1951 για τους πρόσφυγες.
Αν λοιπόν κάποιος στα σοβαρά επιδιώκει αλλαγή νομικού καθεστώτος, ας διαβάσει πρώτα τί λέει το έκτρωμα της εν λόγω διεθνούς συμβάσεως, και ύστερα να εκτοξεύει κατηγορίες ένθεν κακείθεν.
Και αν όντως ενδιαφέρεται για το μέλλον της Πατρίδος μας ας μην πουλάει φθηνό εθνικισμό και χυδαίο πατριωτισμό. Όταν η πολιτική ασχετοσύνη συμπλέει με την νομική και ιστορική άγνοια, τότε έκαστος εκστομίζει ό,τι κατεβάζει από το μυαλό του, αδιαφορών για τα όποια νομικά ερείσματα.
Το πολιτικό προσωπικό της Χώρας μας αυτή την στιγμή λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του νόμου. Αυτή είναι μία τραγική αλήθεια, την οποία αφ' ενός οφείλουμε να παραδεχτούμε, αφ' ετέρου οφείλουμε να ανατρέψουμε. 

Με το να λέμε ότι θα φυλάξουμε τα σύνορά μας με τον Στρατό, χωρίς να καταγγείλουμε την διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, είναι σαν να λέμε ότι θα παραβιάζουμε τους δικούς μας νόμους.
Για να αλλάξει το καθεστώς των "προσφύγων", η Χώρα μας πρέπει να κάνει χρήση του άρθρου 44 της συμβάσεως για τους πρόσφυγες, να την καταγγείλει, και ως εκ τούτου να μην υπέχει ευθύνας έναντι των "προσφύγων".
Άρθρο 44: Πάν Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλη την παρούσαν σύμβασιν δι' ανακοινώσεως απευθυνομένης εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Όσο το πολιτικό προσωπικό της Χώρας δεν καταγγέλει την διεθνή σύμβαση και την αφήνει σε ισχύ, οι ανοησίες διαφόρων εθνικιστών, ότι τάχα θα φυλάξουν τα σύνορα με Στρατό κλπ, αποδεικνύουν είτε την ασχετοσύνη, είτε την ψηφοθηρική υποκρισία τους.
Όσοι εγχώριοι πολιτικάντηδες καλωσορίζουν τους λαθροεποίκους, είναι πλήρως καλυμμένοι από τον νόμο:
Άρθρον 4 της συμβάσεως: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα επιφυλάσσουν εις τους επί του εδάφους των ευρισκομένους πρόσφυγας μεταχείρισιν τουλάχιστον τόσον ευνοϊκήν όσον και εις τους ιδίους υπηκόους, όσον αφορά την ελευθέραν υπ' αυτών άσκησιν της λατρείας και θρησκευτικήν κατήχησιν των τέκνων αυτών.
Η σύμβαση στην οποίαν βλακωδώς έχουμε δεσμευτεί, υποχρεώνει την Χώρα μας σε ίση θρησκευτική μεταχείριση των παρανόμως εισελθόντων ισλαμιστών. Και μάλιστα για τα τέκνα αυτών.
Υπογραμμίζουμε ότι η εν λόγω σύμβαση δεν έχει σχέση με το Δουβλίνο II, ούτε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την βλακώδη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άλλο ένα μαργαριτάρι της διεθνούς συμβάσεως για τους "πρόσφυγες":
Άρθρον 26 - Ελευθέρα κυκλοφορία. Πάσα Συμβαλλομένη Χώρα θα επιφυλάσση εις τους νομίμως διαμένοντας επί του εδάφους αυτής πρόσφυγας, το δικαίωμα τόσον εκλογής του τόπου διαμονής αυτών όσον και ελευθέρας κυκλοφορίας, υπό την επιφύλαξιν τυχόν υπάρξεως κανόνων εφαρμοζομένων, υπό τας ιδίας συνθήκας, εις αλλοδαπούς εν γένει.
Η διεθνής σύμβαση υποχρεώνει την Χώρα μας να παρέχει ελεύθερη κυκλοφορία στους λαθροεποίκους.
Οφείλουμε δε, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση, να τους χορηγούμε δελτία ταυτότητος. Βεβαίως:
Άρθρον 27. - Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα χορηγούν δελτίον ταυτότητος εις πάντα πρόσφυγα ευρισκόμενον επί του εδάφους αυτών και μή όντα κάτοχον εν ισχύι ταξιδιωτικού εγγράφου.
Αν δεν έχει ταξιδιωτικά έγγραφα ο λαθροέποικος, οφείλουμε να του χορηγήσουμε.
Η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου με την πανάθλια ανθελληνική συμπεριφορά της, απλώς εφήρμοζε νόμον του 1959, όστις επεκύρωσε διεθνήν σύμβασιν του 1951.
Προς απόδειξιν του ισχυρισμού μου, ας διαβάσουμε το άρθρο 31 της διεθνούς συμβάσεως:
Άρθρον 31 - Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν ποινικάς κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω παρανόμου εισόδου ή διαμονής, εάν ούτοι προερχόμενοι απ' ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο, εν τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους αυτών άνευ αδείας, υπό την επιφύλαξιν πάντως ότι ούτοι αφ' ενός μεν θα παρουσιαστούν αμελλητί εις τας αρχάς αφ' ετέρου δε θα δώσουν επαρκείς εξηγήσεις περί της παρανόμου αυτών εισόδου ή διαμονής.
Το άρθρο 32 είναι ακόμη πιό διαφωτιστικό:
Άρθρον 32. Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι δεν θα απελαύνουν πρόσφυγας νομίμως διαμένοντας επί του εδάφους αυτών, ειμή μόνον δια λόγους εθνικής ασφαλείας ή δημοσίας τάξεως.
Δικό μας σχόλιο: Το "νομίμως διαμένοντας" είναι νομικός ακροβατισμός, διότι το άρθρο 31 αποποινικοποιεί την παράνομη είσοδο. Πρόκειται για νομικό ακροβατισμό όστις καταργεί εν τοις πράγμασι την διαφορά μεταξύ των νομίμως και παρανόμως εισερχομένων.
Άρθρο 33. Απαγόρευσις απελάσεως ή επαναπροωθήσεως
1. Ουδεμία Συμβαλλομένη Χώρα θα απελαύνη ή θα επαναπροωθή, καθ' οιονδήποτε τρόπον, πρόσφυγας, εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία αυτών απειλούνται δια λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων
Δικό μας σχόλιο: Οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις βάσει της συνθήκης περί προσφύγων δεν διαπράττουν εσχάτη προδοσία. Απλώς υπακούν στον νόμο. Η σύμβαση ορίζει σαφώς ότι απαγορεύεται η απέλαση ή η επαναπροώθηση των λαθροεποίκων.
Πολιτογράφησις
Άρθρον 34. - Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα διευκολύνουν, εν τώ μέτρω του δυνατού, την αφομοίωσιν και πολιτογράφησιν των προσφύγων. Θα προσπαθήσουν, ειδικώτερον, να επιταχύνουν την διαδικασίαν της πολιτογραφήσεως και να ελαττώσουν, εν τώ μέτρω του δυνατού, τα δημοσιονομικά βάρη της τοιαύτης διαδικασίας.
Οπότε τα περί αποδόσεως ιθαγενείας στους αλλοφύλους εισβολείς δεν είναι ιδέες που εφηύρε το Πασοκ, η Αριστερά, και η ΝΔ μετά το 1990. Είναι υποχρεώσεις της Πολιτείας αίτινες απορρέουν από την διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ περί προσφύγων του 1951.
Οι αθλιότητες που απορρέουν από την σύμβαση συνεχίζονται στο ζήτημα της στεγάσεως και της δημοσίας εκπαιδεύσεως:
Στέγασις
Άρθρον 21 - Όσον αφορά την στέγασιν, αι συμβαλλόμεναι Χώραι, εν ώ μέτρω το πρόβλημα τούτο διέπεται υπό νόμων ή κανονισμών ή υπόκειται εις τον έλεγχον των δημοσίων αρχών, θα επιφυλάσσουν εις τους νομίμως διαμένοντας επί του εδάφους αυτών πρόσφυγας μεταχείρισιν όσον ένεστι ευνοϊκήν, οπωσδήποτε ουχί ολιγώτερον ευνοϊκήν της υπό τας ιδίας συνθήκας εις τους αλλοδαπούς εν γένει επιφυλασσομένης.
Δημοσία Εκπαίδευσις
Άρθρον 22 - Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα επιφυλάσσουν εις τους πρόσφυγας οίαν και εις τους υπηκόους αυτών μεταχείρισιν όσον αφορά την στοιχειώδη εκπαίδευσιν.
Υποχρεούμεθα να τους παρέχουμε της αυτής ποιότητος παιδείαν με τους ιθαγενείς υπηκόους.
Το άρθρο 17 υποχρεώνει την Χώρα μας να τους δίδει και εργασία, και μάλιστα απαιτεί την νομικήν εξομοίωσιν των ιθαγενών υπηκόων με τους λαθροεποίκους:
Άρθρον 17. Παράγραφος 3. Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα εξετάσουν ευμενώς την υιοθέτησιν μέτρων προς εξομοίωσιν των σχετικών προς την άσκησιν μισθωτών επαγγελμάτων δικαιωμάτων των προσφύγων προς τα δικαιώματα των υπηκόων αυτών και ειδικώτερον των προσφύγων οίτινες έχουν εισέλθει εις το έδαφος αυτών κατ' εφαρμογήν προγράμματος μεταναστεύσεως ή προσελκύσεως εργατικών χειρών.
Συμπέρασμα: Όσοι παριστάνουν τους πατριώτες όντας πολιτικώς απαίδευτοι καλόν θα ήτο να σταματήσουν να κατηγορούν τους πολιτικούς είτε του Πασόκ, είτε της ΝΔ, είτε της Αριστεράς, και να αρχίσουν να αμφισβητούν το σύνολο της γεωπολιτικής θέσεως της Ελλάδος.
Μία χώρα ενταγμένη στο δυτικό στρατόπεδο και στην ΕΕ, υπογράφουσα διεθνείς συμβάσεις με το προαναφερθέν περιεχόμενο, έχει δύο επιλογές. Είτε να αποδράσει από το δυτικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως, είτε να εφαρμόζει πιστώς όσα έχει υπογράψει.
Αυτό που δεν μπορεί να κάνει, είναι να εκστομίζει τις πομφόλυγες ωρισμένων εθνικιστών, ότι τάχα θα φυλάξουν τα σύνορα με τον Στρατό, ή παρόμοιες ανοησίες.
Αν δεν αποκηρύξουμε όλο το δυτικό νομικό πλαίσιο, ανοήτως ενσωματωθέν στην ελληνικήν έννομον τάξιν, δεν δικαιούμεθα να ομιλούμε για απελάσεις.
Οι απελάσεις υπό το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, του ΟΗΕ, και του δυτικού φιλελευθέρου δημοκρατικού στρατοπέδου είναι παράνομες. Όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο είτε είναι πολιτικώς απαίδευτοι, είτε καιροσκόποι. 

15 comments:

 1. Πρόσφυγας νοείται μόνο αυτός που εγκαταλείπει ηθελημένα ή διωκόμενος τη χώρα του για να βρεθεί σε άλλη χώρα που δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό σημαίνει πως εάν πχ ένα πλοιάριο φύγει από την εμπόλεμη Συρία και φτάσει στην μη εμπόλεμη Ελλάδα, τότε ναι μιλάμε για πρόσφυγες. Όταν όμως κάποιοι φύγουν από την εμπόλεμη Συρία, πάνε στην μη εμπόλεμη Τουρκία και τελικά περάσουν παρανόμως το Αιγαίο για να βρεθούν στην μη εμπόλεμη Ελλάδα, αυτοί δεν είναι πρόσφυγες αλλά λαθρομετανάστες και έτσι τους αναγνωρίζει ο νόμος. Κακώς και κατά παράβαση του νόμου οι Ελληνικές αρχές και το Ελληνικό κράτος χαρακτηρίζουν όλους αυτούς που μπουκάρουν από την Τουρκία ως πρόσφυγες. Με λίγα λόγια από τη στιγμή που ο πρόσφυγας καταφύγει σε μη εμπόλεμη χώρα (Τουρκία), παύει και ο κίνδυνος κατά της ζωής του και μόνο αυτή η χώρα οφείλει να του παρέχει την ιδιότητα του πρόσφυγα και να του φερθεί αναλόγως. Όταν η χώρα αυτή (Τουρκία) προωθεί αυτούς τους πρόσφυγες σε άλλη χώρα με παράνομο τρόμο και χωρίς προηγούμενη κοινή συμφωνία, τότε τα άτομα αυτά χάνουν την ιδιότητα του πρόσφυγα και πλέον πρόκειται για λαθρομετανάστες για τους οποίους και υπάρχει σχετική νομοθεσία για την αντιμετώπιση τους που δεν είναι άλλη από την άμεση απέλαση. Δεν τα λέω εγώ αυτά τα λέει το Σύνταγμα και οι σχετικοί νόμοι.  ReplyDelete
  Replies
  1. Εξαιρετκη απαντησις, στο πολυ καλο κειμενο του ιφικρατη

   Delete
  2. Αυτό που έγραψε ο ανώνυμος 7.50 ΑΜ δεν ισχύει. Πρόκειται για ένα επιχείρημα που το ανέφερε και η ΧΑ, χωρίς κανένα νομικό έρεισμα. Πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα στο άρθρο 28, στην πρώτη παράγραφο λέει ξεκάθαρα:

   Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.

   Υπερισχύουν του εσωτερικού δικαίου οι διεθνείς συμβάσεις.

   Αντιθέτως αν διαβάσει κάποιος την σύμβαση και την διεθνή νομοθεσία προκύπτει ότι οι χώρες στις οποίες πηγαίνει για πρώτη φορά ο "πρόσφυγας" χαρακτηρίζονται ως countries of first asylum, δηλαδή χώρες όπου λαμβάνεται για πρώτη φορά το άσυλο.

   Η επομένη χώρα που θα πάει ο λαθροέποικος ονομάζεται third country. Από πουθενά δεν τεκμαίρεται ότι στην επομένη χώρα που θα μετακινηθεί ο "πρόσφυγας" θα χαρακτηριστεί ως λαθρομετανάστης.

   Ιδού τί γράφει ο ΟΗΕ, http://www.unhcr.org/3b4c06578.html

   Who protects refugees?

   Host governments are primarily responsible for protecting refugees and the 140 parties to the Convention and/or the Protocol are obliged to carry out its provisions. UNHCR maintains a 'watching brief', intervening if necessary to ensure bona fide refugees are granted asylum and are not forcibly returned to countries where their lives may be in danger. The agency seeks ways to help refugees restart their lives, either through local integration, voluntary return to their homeland or, if that is not possible, through resettlement in 'third' countries.

   Επιπλέον το ζήτημα δεν είναι εσωτερικό, αλλά διεθνές. Οι λαθροέποικοι δεν έρχονται μόνον από την Τουρκία αλλά και από την Λιβύη. Ούτε αφορά μόνον την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες. Πρόσφυγες τους απεκάλεσε και η Γερμανία, και η Γαλλία, και η Βρετανία, και η Ιταλία. Επιπλέον υπάρχει μία ολόκληρη ευρωπαϊκή νομοθεσία που προστατεύει τους "πρόσφυγες" με την εξής απλή διαδικασία.

   Τους αποκαλεί παράτυπους μετανάστες, και ύστερα από λίγο τους δίδει έγγραφα διαμονής και παύουν να είναι παράτυποι, και καθίστανται νόμιμοι μετανάστες.   Delete
  3. The Convention gives people the right to arrive by whatever means and request refugee status. Even where claims are clearly 'abusive', receiving states are required to go through determination of status procedures.(29) Consideration of requests takes time. Telling refugees and migrants apart is difficult: both use people smugglers, have fraudulent or no documents, and have similar stories. And even though only a small minority of asylum seekers gain recognition in Western European countries (the rate of recognition in EU countries in the 1990s was in the order of 10-15 per cent), only a minority of failed asylum seekers ever actually leave.

   http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05

   Delete
  4. οι χώρες στις οποίες πηγαίνει για πρώτη φορά ο "πρόσφυγας" χαρακτηρίζονται ως countries of first asylum, δηλαδή χώρες όπου λαμβάνεται για πρώτη φορά το άσυλο. Η επομένη χώρα που θα πάει ο λαθροέποικος ονομάζεται third country. Από πουθενά δεν τεκμαίρεται ότι στην επομένη χώρα που θα μετακινηθεί ο "πρόσφυγας" θα χαρακτηριστεί ως λαθρομετανάστης."

   Το first asylum αυτό ακριβώς σημαίνει που έγραψα στο άρθρο. Η πρώτη χώρα έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα να χαρακτηρίσει τον πρόσφυγα ως τέτοιον. Για να πάει αυτός σε άλλη χώρα (third country) πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών για την προώθηση του πρόσφυγα και αυτός ήδη να έχει πάρει την ιδιότητα του πρόσφυγα από την πρωτη χώρα. Εμείς με την Τουρκία δεν έχουμε καμία τέτοια συμφωνία και μάλιστα η Τουρκία δεν τους δίνει καν την ιδιότητα του πρόσφυγα. Εάν τους την έδινε αυτοί θα μπορούσαν με την ταυτότητα του πρόσφυγα να πάνε όπου θέλουν αλλά και πάλι μόνο για τρεις μήνες. Συνεπώς αυτοί που έρχονται στην χώρα μας χωρίς να τους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα επίσημα είναι λαθρομετανάστες. Τι δεν καταλαβαίνεις; Το ότι οι ευρωπαϊκές χώρες τους δέχονται ως πρόσφυγες αυτό δεν σημαίνει πως εφαρμόζουν το νόμο. Το κάνουν παράτυπα και παράνομα στα πλαίσια απλώς παράτυπης αποδοχής και όχι όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες. Θα είδες πως η Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία κλπ δε δέχονται καν πρόσφυγες και μάλιστα φυλάνε τα σύνορά τους με σφαίρες! ΤΟ ότι η Γερμανία δέχτηκε κάποιες χιλιάδες ως πρόσφυγες ήταν δική της απόφαση και μόνο και μάλιστα κράτησε για λίγο. Τώρα και η Γερμανία έκλεισε τα σύνορά της.

   Delete
  5. Το refugee status (ο χαρακτηρισμός του πρόσφυγος) δεν αποδίδεται συλλογικώς, αλλά ατομικώς, και αν μία κυβέρνηση αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς του λαθροεποίκου ότι τάχα είναι πρόσφυγας, ο λαθροέποικος δικαιούται να καταφύγει στα δικαστήρια της χώρας, και μέχρι να τελεσιδικήσει δεν μπορεί να απελαθεί.

   Delete
  6. Είναι ολοφάνερο ότι δεν έχεις διαβάσει την διεθνή σύμβαση, ούτε έδωσες σημασία στα άρθρα 27 και 31 της συμβάσεως, που αναφέρει το παρόν άρθρο.

   Η διεθνής σύμβαση πουθενά δεν αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ δύο κρατών για ανταλλαγή προσφύγων.

   Η σύμβαση λέει ξεκάθαρα ότι όταν καταφθάσουν παρανόμως στα εδάφη μίας χώρας άνθρωποι, πρέπει να τους δεχτεί.

   Και να καθορίσει μετά τί θα τους κάνει. Η δε ευρωπαϊκή συνθήκη για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ.

   Η Χριστοδουλοπούλου έλεγε την αλήθεια όταν είπε ότι βάσει διεθνούς νομοθεσίας πρέπει να τους αφήνουμε να μπούν στην Χώρα, και μετά να διαχωρίσουμε τους πρόσφυγες από τους μετανάστες.

   Από τις απαντήσεις σου δείχνεις ότι δεν έχεις διαβάσει ούτε την σύμβαση του ΟΗΕ ούτε την ευρωπαϊκή συνθήκη.

   Delete
  7. Καμία χώρα δεν είναι υποχρεωμένη να δέχεται παρανόμους. Είναι υποχρεωμένη να δέχεται μόνο πρόσφυγες και χαρακτηρισμένους ήδη με αυτή την ιδιότητα από την πρώτη χώρα μη εμπόλεμη στην οποία και προσφεύγουν. Μόνο με την ταυτότητα του πρόσφυγα μπορούν να ταξιδέψουν όπου θέλουν και όχι πάντα. Όλες οι χώρες του πλανήτη τους παρανόμους τους απελαύνουν με τη μία. Πήγαινε εσύ στην Αμερική ή στη Ρωσία ή στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία παράνομα και χωρίς ταξιδιωτική βίζα και πες τους ότι είσαι Σύριος πρόσφυγας να δούμε εάν θα το συζητήσουν καθόλου. Με τη μία θα σε γυρίσουν με το ίδιο αεροπλάνο. Ούτε καν χαρακτηρισμένους πρόσφυγες δεν είναι υποχρεωμένη μία χώρα να τους δεχτεί και επιμένεις ενώ ήδη υπάρχουν τα παραδείγματα της Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και Γερμανίας που έκλεισε εντελώς τα σύνορά της ακόμα και για τους πρόσφυγες και όπως θα είδες κανένας ΟΗΕ ή άλλος οργανισμός τους τιμώρησε. Τέλος το τι έχω και δεν έχω διαβάσει, το ξέρω εγώ, όχι εσύ και τα παραδείγματα και η πραγματικότητα η ίδια σε διαψεύσουν αλλά ακόμα επιμένεις συριζαίικα. Αυτό μάλιστα που πράττει η Ελλάδα είναι εντελώς παράνομο και την καταγγέλλουν όλα τα κράτη της ΕΕ. Δεν γίνεται καν διαχωρισμός των εισβολέων σε πρόσφυγες και λαθραίους. Ότι δηλώσει ο καθένας γίνεται δεκτό χωρίς καν χαρτιά και αποδείξεις. Αυτό αποτελεί εσχάτη προδοσία.

   Delete
 2. Τα παραπάνω αποτελούν και το λόγο που πριν λίγες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας, απεφάνθη με απόφαση του Ε' Τμήματος πως δεν επιτρέπεται  το ανεξέλεγκτο κύμα εισόδου προσφύγων καθώς και η παροχή προσωρινής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η παραμονή στην Ελλάδα ακόμα και προσφύγων που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με επίσημα έγγραφα της χώρας τους.Το ΣτΕ μάλιστα αποφάσισε να επιστρέψει ως μη νόμιμο το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορούσε στην τακτοποίηση με τις απαραίτητες προϋποθέσεις χιλιάδων εκκρεμών από προηγούμενα χρόνια (μέχρι το 2010) αιτήσεων απόδοσης ασύλου σε πρόσφυγες, έρχεται μάλλον σε προφανή αντίθεση με την προσπάθεια όλων των αρμόδιων αρχών να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μπροστά στο μεγάλο προσφυγικό ρεύμα των τελευταίων μηνών. Είναι βέβαιο ότι η νέα κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα θα πρέπει άμεσα να προβεί σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτό θα μπορέσει αυτόματα να επιταχύνει και τις νέες περιπτώσεις που αφορούν τις πολλαπλές αφίξεις προσφύγων από τη Συρία.Το προεδρικό διάταγμα που αρχικά είχε κατατεθεί στο ΣτΕ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έγινε αποδεκτό και από την υπηρεσιακή Κυβέρνηση και προέβλεπε την χορήγηση καθεστώτος παραμονής για δύο χρόνια για ανθρωπιστικούς λόγους με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης σε όσους είχαν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας έως τις 21.11.2010 υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού σε ισχύ και β) να μην συντρέχει «κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και χωρίς να ελέγχεται η συνδρομή των προβλεπόμενων στο ΠΔ 114/2010 προϋποθέσεων». Ωστόσο το Ε΄τμήμα του ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 120/2015 γνωμοδότηση του κρίνει ότι ο νόμος 3907/2011, δεν παρέχει στους αρμόδιους κρατικούς φορείς να θεσπίσουν «διατάξεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να χορηγηθεί αθρόως και σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων το καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους άνευ καθορισμού κριτηρίων και προϋποθέσεων συναφών προς το καθεστώς αυτό και με τις οποίες μεταβάλλονται κατ’ ουσία οι οριζόμενες από τις πάγιες διατάξεις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος». Επομένως, σύμφωνα με το ΣτΕ, «οι ρυθμίσεις του υπό επεξεργασία σχεδίου, με τις οποίες προβλέπεται η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χορήγηση του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, με μόνο κριτήριο τον χρόνο υποβολής του αιτήματος διεθνούς προστασίας και μόνες προϋποθέσεις την κατοχή δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού σε ισχύ και τη μη τελεσίδικη καταδίκη του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, κείνται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 5 παραγράφου 3 του νόμου 3907/2011». Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε τέλος ότι στο εν λόγω Π.Δ. οι συνυπογράφοντες υπουργοί δεν εκθέτουν τους λόγους «που καθιστούν αναγκαίες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενόψει του γεγονότος ότι με το υπό επεξεργασία σχέδιο επιχειρείται η εισαγωγή εξαιρετικών ρυθμίσεων, με τις οποίες τροποποιούνται οι πάγιες διατάξεις που ρυθμίζουν τόσο την χορήγηση καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όσο και την εξέταση των εκκρεμών σε δεύτερο βαθμό προσφυγών στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας».

  ReplyDelete
 3. Iστορικώς και στατιστικώς απεδείχθη, φίλτατε Ιφικράτη, ότι όσοι γενικώς ως "Εθνικιστές" μίλησαν και μιλούν και θα μιλούν στην Ελλάδα ήσαν, είναι και θα παραμείνουν άσχετοι!

  Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης
  τ. 6977764737

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καταγράφηκε η σοφή μαλακία σας. Σας ευχαριστούμε.

   Delete
  2. Κύριε Παπαδοκώστα
   Λίγος σεβασμός στους παλιότερους δεν βλάπτει κανένα .

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Να σεβαστώ δηλαδή και τον Κουβέλη; Μήπως τον Πάγκαλο; Τον καπιταλοΚουτσούμπα; Και ο Σαμαράς έχει μια ηλικιά...να τον σεβαστώ και αυτόν; Ας αφήσουμε τις δήθεν ευγένειες. Δεν βρίσκομαι εδώ ούτε για να χαιδεύω βαρήκοα αυτάκια ούτε για να δέχομαι σοφιστίες γερόντων. Ο καθένας λαμβάνει τον σεβασμό που του αξίζει ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο κομπλεξισμός πρέπει να επικρίνεται και όχι να αποκρύβεται επιμελώς πίσω από περασμένα μεγαλεία.

   Delete
 4. Γράψε ένα άρθρο για την επέμβαση της Ρωσίας στην Συρία και κατά πόσο συμφέρει την Ελλάδα...

  Η Γεωστρατηγικές αναλύσεις είναι το φόρτε σου!

  ReplyDelete