Saturday, February 18, 2017

Νομοθετικές προτάσεις για την κατάργηση των διακρίσεων και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα


Όταν ανατραπεί το ρωμέικο μισελληνικό καθεστώς, ένα ελληνοκεντρικό και εθνοκεντρικό καθεστώς θα πρέπει άμεσα να αλλάξει τον κώδικα ιθαγενείας, τον μεταναστευτικό νόμο, και τον ποινικό κώδικα. 
Πρέπει να θεσπιστούν νόμοι οίτινες θα καταργούν τις άδικες διακρίσεις και θα προάγουν τις θετικές διακρίσεις. Οι Νόμοι του Ελληνικού κράτους πρέπει να εξασφαλίζουν τον σεβασμό στην διαφορετικότητα Ελλήνων και μη-Ελλήνων.  
Μεταξύ άλλων μέτρων, το νέο καθεστώς θα πρέπει να αφαιρέσει την παρανόμως αποδοθείσα ιθαγένεια και υπηκοότητα από όσους αλλοφύλους εισβολείς την απέκτησαν από το παλαιό καθεστώς, και να τους εξαναγκάσει να ανακτήσουν την υπηκοότητα και την ιθαγένεια της χώρας καταγωγής των. 
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παρανόμως εισελθόντων στην Χώρα θα ακυρώνωνται και θα απελαύνωνται με διοικητική απόφαση, όχι δικαστική. Με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς δικαίωμα εφέσεως ή αναστολής. 
Η υπηκοότης και η ιθαγένεια δεν ισοδυναμούν με δικαίωμα χρησικτησίας. Μία αλλόφυλη μειονότητα ήτις διαμένει επί Ελληνικού εδάφους, έστω επί χίλια και πλέον χρόνια, δεν δικαιούται Ελληνική υπηκοότητα, πολλώ δε μάλλον Ελληνική ιθαγένεια. Ούτε οι Έλληνες της Διασποράς δικαιούνται να αποκτήσουν αλλόφυλη ιθαγένεια.
Η Ελληνική υπηκοότης και ιθαγένεια αποτελούν προνόμια, και όχι δικαιώματα. Αποδίδονται αποκλειστικώς και περιοριστικώς εις όσους ανήκουν στο Ελληνικό Έθνος, από ένα κράτος μονοπολιτιστικό, μονοεθνικό, μονοπολιτιστικό. Δύνανται να τα αποκτήσει κάποιος/κάποια, υπό αυστηρότατες προϋποθέσεις.
Στόχος του νέου καθεστώτος θα είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητος και η διαφύλαξη της ποικιλομορφίας των αλλοφύλων. Ουδείς δικαιούται να διαγράφει το παρελθόν του και την καταγωγή του.  Είτε πρόκειται για αλλόφυλο, είτε πρόκειται για Έλληνα. 
Μετανάστης θα θεωρείται όποιος καταθέτει νόμιμη αίτηση για είσοδο στην Χώρα, στα προξενεία του εξωτερικού, και κατά την στιγμή της αιτήσεως ευρίσκεται εκτός Ελλάδος. 
Εφ' όσον πληροί μία σειρά κριτηρίων(πιστοποιητικό υγείας, ποινικό μητρώο, επαγγελματικές δεξιότητες, γνώση των Ελληνικών Νόμων, σεβασμό του Ελληνικού αξιακού κώδικος, κ.α.), αν η αίτησή του γίνει δεκτή, τότε θα μπορεί να εισέλθει νομίμως στην Πατρίδα μας, για όσο χρόνο του επιτραπεί. Μόλις λήξει η άδεια παραμονής, θα πρέπει να εξέρχεται αυτοβούλως και αμέσως.
Άλλως θα θεωρείται εγκληματίας σε βαθμό κακουργήματος και θα υφίσταται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. 
Όποιος καταθέτει αίτηση ασύλου, ή εργασίας, ή μονίμου διαμονής, όντας παρανόμως εισελθών στην Ελλάδα, αυτομάτως θα θεωρείται εισβολεύς, κατάσκοπος, τρομοκράτης, εγκληματίας, και θα αντιμετωπίζει την εσχάτη των ποινών.
Ουδεμία αίτηση ασύλου θα γίνεται δεκτή αν το άτομο ευρίσκεται επί Ελληνικού εδάφους. Οι αιτήσεις ασύλου πρέπει να κατατίθενται όταν το άτομο ευρίσκεται εκτός Ελλάδος.
Όσοι Ελληνικής καταγωγής πολίτες στέκονται αλληλέγγυοι με τους εισβολείς, θα τους αφαιρείται η Ελληνική υπηκοότης και η Ελληνική ιθαγένεια, και θα απελαύνωνται μαζί με τους εισβολείς. Αρχικώς θα κατατάσσωνται στην κατηγορία των "stateless persons". Ύστερα, αν θέλουν, θα μπορούν να αποκτήσουν την ιθαγένεια και την υπηκοότητα των εποίκων. 
Το Ελληνικό κράτος θα τους βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση μέσω μη-κυβερνητικών οργανώσεων, αίτινες θα αγωνίζωνται για το δικαίωμα των ελληνόφωνων αλληλέγγυων στην νομική εξίσωση και στην εθνολογική εξομοίωση με τους λαθρομετανάστες, στην χώρα καταγωγής των λαθρομεταναστών. 
Με την βοήθεια του κράτους, ένας ελληνόφωνος αλληλέγγυος θα μπορεί να αποκτήσει Ασιατική, Αφρικανική ή άλλης χώρας ιθαγένεια. Δι' αυτού του τρόπου θα καταργηθεί πάσα διάκριση μεταξύ αλληλέγγυων και λαθροεποίκων. 
Όσα τέκνα προέρχονται από μεικτούς γάμους, δεν θα δικαιούνται Ελληνική ιθαγένεια, ούτε υπηκοότητα. Ο/η αλλόφυλος σύζυγος δεν θα δικαιούται Ελληνική υπηκοόητα. Αν την κατέχει, θα του/της αφαιρείται. 
Το νέο καθεστώς πρέπει να φροντίσει να μην γεννηθούν παιδιά από μεικτούς γάμους, και να λυθούν ή να ακυρωθούν οι γάμοι μεταξύ Ελλήνων και μη-Ελλήνων. 
Τα τέκνα μεικτών γάμων θα λαμβάνουν πάντα την υπηκοότητα και την ιθαγένεια του/της αλλοφύλου συζύγου. Ποτέ την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. 
Τα τέκνα μεικτών γάμων δεν θα έχουν το δικαίωμα τεκνοποιήσεως ή γάμου με Έλληνες/Ελληνίδες, ώστε μέσα σε μία γενεά να αφανιστεί το ξένο στοιχείο από την Ελληνική κοινωνία. 
Όποιος Έλλην/Ελληνίδα κάνει μεικτό γάμο, θα του/της αφαιρείται η υπηκοότης και η ιθαγένεια. Θα μπορεί να ανακτήσει την Ελληνική υπηκοόητα και ιθαγένεια μόνον σε περίπτωση που πάρει διαζύγιο από τον/την αλλόφυλο σύζυγο, και αφού πρώτα αποποιηθεί πάσα σχέση με τα τέκνα από τον μεικτό γάμο. Τα τέκνα μεικτών γάμων θα απελαύνωνται μαζί με τους/τις αλλόφυλους συζύγους.
Θα αποτελεί έγκλημα καθοσιώσεως ο εξελληνισμός των αλλοφύλων ή των τέκνων εκ μεικτών γάμων. Όπως οι Έλληνες, έτσι και οι αλλόφυλοι πρέπει να διατηρούν την εθνολογική τους ταυτότητα. 
Οι Έλληνες/Ελληνίδες της Διασποράς θα υπόκεινται στους ιδίους κανόνας. Θα έχουν το δικαίωμα διπλής υπηκοότητος, και το προνόμιο Ελληνικής ιθαγενείας, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν θα δικαιούνται το αυτό δικαίωμα οι τυχόν αλλόφυλοι σύζυγοί τους, ή τα τυχόν τέκνα τους από μεικτό γάμο. 
Θα απαγορευθεί πάραυτα το δικαίωμα στην διπλή ιθαγένεια. Όσοι αλλόφυλοι στην Ελλάδα κατέχουν διπλή ιθαγένεια, θα διακρατούν υποχρεωτικώς την ξένη ιθαγένεια. Η διπλή υπηκοότητα θα επιτρέπεται μόνον για τους Έλληνες ιθαγενείς οι οποίοι γεννήθηκαν ή διαμένουν στο εξωτερικό. Προϋπόθεση για την απόδοση υπηκοότητος για τους Έλληνες του εξωτερικού είναι η ύπαρξη ή η απόκτηση Ελληνικής συνειδήσεως και παιδείας. 
Όσοι αλλόφυλοι κατέχουν νομίμως την Ελληνική υπηκοότητα δεν θα δικαιούνται την απόκτηση κρατικών αξιωμάτων. Για να γίνει κάποιος αξιωματούχος του κράτους, θα πρέπει να κατάγεται από δύο Έλληνες γονείς. Όσοι κατάγονται από έναν Έλληνα γονέα, δεν θα δικαιούνται να αποκτήσουν αξιώματα. 
Ο διαχωρισμός Ελλήνων και μη-Ελλήνων στο εσωτερικό και το εξωτερικό πρέπει να θεσμοθετηθεί και να οργανωθεί επιστημονικώς: ξεχωριστά σχολεία, ξεχωριστά νοσοκομεία, ξεχωριστές τράπεζες, ξεχωριστές εφημερίδες, ξεχωριστοί αθλητικοί σύλλογοι, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεχωριστά πολιτικά κόμματα, ξεχωριστές συνοικίες, ξεχωριστές στρατιωτικές και αστυνομικές μονάδες, ξεχωριστά δικαστήρια, ξεχωριστοί νόμοι, ξεχωριστά ληξιαρχεία, ξεχωριστά νεκροταφεία.

3 comments:

 1. Η ιστορία επαναλαμβάνεται:
  http://www.pronews.gr/portal/20170219/genika/istoria/70/i-sfagi-ton-herero-ena-kala-xehasmeno-maziko-egklima-ton-germanon-poy
  "Η σφαγή των Χερέρο αποτέλεσε την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα. Η βίαιη καταστολή της εξέγερσης των Χερέρο και των Νάμα κατά την περίοδο 1904-1908 στη Γερμανική Νοτιοδυτική Αφρική θεωρείται πλέον από την Ιστορία ως η πρώτη γενοκτονία του 20ού αιώνα.
  Η συστηματική εξόντωση των Χερέρο και των Νάμα, με τον γερμανικό στρατό να δηλητηριάζει ακόμα και τα πηγάδια της Ναμίμπια, και η βίαιη εκτόπιση των γηγενών στις άνυδρες ερήμους για να πεθάνουν από την πείνα και τη δίψα, παραμένουν μια ζοφερή υπόμνηση των πεπραγμένων της Γερμανίας στις αποικίες και τα προτεκτοράτα της.
  Οι Γερμανοί έπαιξαν την πρώτη παρτίδα τους στη Ναμίμπια σύμφωνα με τους κανόνες: έψαξαν και βρήκαν έναν φύλαρχο με αμφισβητήσιμη εξουσία και διαπραγματεύτηκαν μια συνθήκη που τους έδινε το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε όσα εδάφη ήθελαν.
  Οι Χερέρο βρέθηκαν έτσι να έχουν παραχωρήσει εν αγνοία τους περισσότερο από το 1/4 των δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων που τους ανήκαν, αν και αυτό δεν ανέκοψε την αποικιοκρατική πλεονεξία των Γερμανών. Τώρα ήθελαν κι άλλα εδάφη για να φέρουν τον σιδηρόδρομο στην περιοχή και να εγγυηθούν την ανάπτυξη για όλους."
  Σας θυμίζει κάτι; Η ανάπτυξη έρχεται....
  "Οι Γερμανοί είχαν κουραστεί όμως με τα σύμφωνα και τις τυπικότητες. Ήθελαν τα βοσκοτόπια και τα χωράφια των Χερέρο και τίποτα δεν θα στεκόταν πια στον δρόμο τους. Τώρα μιλούσαν για «καταυλισμούς αυτοχθόνων» και μαζικές εκτοπίσεις και επιδίδονταν συνεχώς σε προκλήσεις, που περιλάμβαναν ακόμα και τουφεκισμό χερέρο βοσκών που περνούσαν τα φανταστικά σύνορα που είχαν χαράξει.
  Ήταν η παρέμβαση των Βρετανών, που εποφθαλμιούσαν τα πλούσια εδάφη των Χερέρο, αυτή που θα ενημέρωνε τον κόσμο το 1917-1918 για τις αποτρόπαιες θηριωδίες των Γερμανών, αναγκάζοντας τον κάιζερ να ανακαλέσει εσπευσμένα στο Βερολίνο τον φον Τρότα."
  Δηλαδή δεν θα ξέραμε τίποτα αν οι αποικιοκράτες δεν τσακωνόντουσαν στην μοιρασιά!
  Δυστυχώς εφαρμόζουν το "διαίρει και βασίλευε" και τρωγόμαστε μεταξύ μας, όλοι οι βολευτές είναι ξεπουλημένοι, η δικαιοσύνη (ας μην σχολιάσω λόγω αντιρατσιστικού)...,
  Μας "φόρεσαν" και την εβραϊκή αίρεση να γίνουμε "δούλοι" του γιαχβέ και να γυρίζουμε το άλλο μάγουλο, αλλά το χειρότερο είναι να τα "αφήνεις" όλα στην θεία πρόνοια και περιμένεις...
  Αν δεν ξυπνήσουν οι Έλληνες να αλλάξουν θρησκεία, μιά ζωή δούλοι θα είμαστε όλοι (γιατί όλοι την πληρώνουμε)...

  ReplyDelete
 2. Διαφωνώ μόνο ως προς την απέλαση των Ελλήνων το γένος που προδίδουν την πατρίδα τους υποστήρίζοντας τους βαρβάρους. Αυτοί ως Έλληνες δεν πρέπει να απελαύνονται άλλα να τιμωρούνται επί εσχάτης προδοσίας. Να τιμωρούνται ως υποστηρικτές αλλόφυλου εποικισμού, ως δοσίλογοι.
  Επίσης πρέπει να αλλάξει και το κληρονομικό δίκαιο ώστε να μην δικαιούνται περιουσίας τέκνα από επιμιξίες. Τα κληροδοτήματα πρέπει να δίνονται στο καθαρό κλαδί της οικογένειας εφόσον υπάρχει, ή στο κράτος. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με απαγόρευση κληρονομιάς σε μη έχοντας ελληνική υπηκοότητα αφού θα έχει τροποποιηθεί όπως στο άρθρο ή με εξαντλητική φορολογία 90% όταν πχ παιδί από μεικτό γάμο κληρονομεί τον Έλληνα πατέρα/μητέρα του.

  ReplyDelete
 3. δεν ειναι αλληλεγγυοι αλλα κλανεγγυοι πιπατζηδες.....
  δεν χρησιμοποιουμε ποτέ την ορολογια του εχθρου...
  οπως και οι αλλοι δεν ειναι μπαχαλακηδες ή κουκουλοφοροι αλλα αναρχοκομουνιστες νεο-εαμοβουλγαροι φονιαδες μισελληνες και προδοτες!

  ReplyDelete